Rozsypek srebrzysty (Phlyctis argena)

4 marca 2020 TPK Gdańsk dolina Samborowo
4 marca 2020 TPK Gdańsk dolina Samborowo